+31 (0)6 - 4257 1712 sabinemeulenbeld@gmail.com

Methode ter Bevordering van een Duurzaam Klimaat voor een Dialoog over Positieve Seksualiteit.

 

Inleiding

De snelle digitale veranderingen, hebben ingrijpende en vaak onzichtbare gevolgen op het schoolplein. Het is lastig onze (pre)pubers en jongvolwassenen te beschermen tegen de gevaren van grensoverschrijding (#MeToo, exposen, etc). Opvoeders en begeleiders lijken steeds meer beperkt het thema seksualiteit vanuit “weerbaarheid” te moeten benaderen. Daarnaast heerst er nog steeds een algemeen ervaren handelingsonzekerheid rond seksualiteit in interactie met pupillen. Soms wordt dit nog eens versterkt door de normdiversiteit eigen aan verschillende culturen.

De ruimte om een goed gesprek aan te gaan met pupillen over de fijne kant van seksualiteit wordt in toenemende mate bepaald door wat er fout kan gaan: SOA’s, (digitale)grensoverschrijding, tienerzwangerschap. #PSdeLiefde is een methode om de aandacht voor de positieve kanten van seksualiteit, terug te brengen in het DNA van gesprekken met onze pupillen.

Doelgroep
Leraren, vertrouwenspersonen, begeleiders en andere belanghebbenden werkend met (pre)pubers en jongvolwassenen.

Achtergrond:


Op de meeste scholen worden 1 a 2 x per jaar voorlichters uitgenodigd om met leerlingen in gesprek te gaan over verschillende thema’s rond seksualiteit. Vaak blijft dit beperkt tot enkele klassen. De focus kan hierin heel verschillend zijn, al naar gelang de schoolcultuur en het aanwezige aanbod uit het lokale veld. Hoewel deze voorlichtingen zeker vruchten afwerpen, loopt het gesprek over seks, seksualiteit of liefde vaak weer als water weg tussen de stoeptegels van het schoolplein op het moment dat de voorlichters vertrekken.
Uit recent onderzoek blijkt dat het effect van voorlichtingsprogramma’s over seksuele- en relationele vorming valt of staat met hoe de professional er vorm aan kan geven. Hoe comfortabeler de professional zich voelt binnen de interventie, hoe effectiever.

Noodzaak:


De wereld verandert, maar het concept van voorlichting van buitenaf blijft veelal ongewijzigd. #PSdeLiefde is een manier om het thema seksualiteit duurzaam de aandacht te geven die het verdient, vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Het idee is dat als het thema
a) op het netvlies blijft en er
b) een valuebased gedachtegoed is waarop
c) handelingsonzekerheid van professionals af neemt, er een
d) klimaat kan ontstaan waarin voldoende veiligheid is om de dialoog over seksualiteit op een positieve manier te blijven voeren.

De methode kan naast alle op leerlingen gerichte voorlichtingen bestaan. In #PSdeLiefde krijgen proffesoinals concrete handvatten die als aanvulling dient om het klimaat voor positieve seksualiteit, en hoe dat vorm te geven, in te bedden.

Methode: 


Net als een goede stoofpot die vooral lekker is als alle ingrediënten in de juiste verhoudingen worden toegevoegd, bestaat positieve seksualiteit ook uit essentiële ingrediënten. Zeven stuks welteverstaan. Door seksualiteit te benaderen en te benoemen vanuit deze zeven kernwaarden, wordt een dialoog mogelijk vanuit intrinsieke positieve motivatie, in plaats van vanuit terughoudendheid of voorzichtigheid. Tijdens de training en de bijscholing krijgen de ingrediënten inhoud en slagkracht in de praktijk.

Ingrediënten Positieve Seksualiteit:

 

NB: #PSdeLiefde maakt gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken die aansluiten bij de kennis en deskundigheid reeds aanwezig bij de professional

Theoretische basis
– Positieve Psychologie
– Positieve Gezondheid
– Amplitie
– Ontwikkelings Psychologie
– Seksuele Ontwikkeling
– Oplossingsgericht gedachtegoed
– Sensory Awareness

Doel:
• De methodiek #PSdeLiefde is gericht op het vergroten van handelingszekerheid en slagkracht van begeleiders in dialoog over positieve seksualiteit met pupillen.
• De methodiek #PSdeLiefde is gericht op het bevorderen van een duurzaam klimaat voor positieve seksualiteit voor pupillen.

Onderdelen:
• 2 x basistraining voor professionals waarin ingegaan wordt op de zeven ingrediënten van Positieve Seksualiteit.
• Ieder ingrediënt kent een expliciete oefening die met leerlingen gedaan kunnen worden.
• Ieder ingrediënt kent een impliciete oefeningen in interactie met pupillen
• Maatjes concept
• 4x (iedere 3 maanden) bijscholing. Hierbij staat aandacht voor actuele casuïstiek de hoofdrol, en hoe deze zich verhoudt tot de zeven ingrediënten. Daarnaast zal er tijdens iedere bijeenkomst een nieuwe werkvorm aangereikt worden voor een van de ingrediënten.
• mogelijkheid tot crisis overleg
• reader

Vereiste:
Het programma valt of staat door de inbedding in het DNA van de school of instelling, mede gerealiseerd tijdens de bijscholing na de basistraining. Hierdoor wordt het duurzame karakter bestendigd. Het is van belang dat de deelnemers tijd hebben en maken om hieraan deel te nemen. Om dit logistiek haalbaar te maken, zijn deze momenten beperkt tot eens in de drie maanden, twee uur. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het maatjessysteem.

Sluit Menu